พุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุมรองผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม/หน่วย

 

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. / ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นายวุฒิชัย ไกรวิเศษ ดร.ไพศาล วงศ์กระโซ่ รองผอ.สพป.จบ 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.จบ 2 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุมรองผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม/หน่วย เพื่อแจ้งข้อราชการและร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จบ 2