พุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุมรองผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม/หน่วย

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ รอง ผอ.สพป.จบ 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วยและศึกษานิเทศก์ในสังกัดสพป.จบ 2 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุมรองผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม/หน่วยเพื่อแจ้งข้อราชการและร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม มีสุข สพป.จบ 2