พุธเช้า ข่าว สพฐ. และ ประชุมรอง ผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม/หน่วย

                                  วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 /ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ นายธนพล นาเลาห์ รองผอ.สพป.จันทบุรี 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.จันทบุรี 2 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.และประชุมรอง ผอ. สพท. ผอ.กลุ่ม/หน่วย เพื่อรับแจ้งข้อราชการและร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จบ 2