มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ (โรงเรียนบ้านซับตารี)