รับชมรายการ “พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.”

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 / นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ ดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วยในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 เข้าร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.” และประชุมรองผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม/หน่วย เพื่อแจ้งข้อราชการ และร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2