รับมอบครุภัณฑ์ สื่อในการจัดการศึกษา (โรงเรียนวัดมาบไผ่)