รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. และประชุมรองผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม/หน่วย และ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

                                                                                                     

                                                                                                         

                                                                         

                                                                                             

     วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. / ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ ดร.ไพศาล วงศ์กระโซ่ รองผอ.สพป.จบ 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.จบ 2 เข้าร่วมรับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. และประชุมรองผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม/หน่วย เพื่อแจ้งข้อราชการและร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยมีประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 15 เครือข่ายเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดี สพป.จบ 2