รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพป.จันทบุรี เขต 2