ร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ตำบลคลองพลู โดยเทศบาลตำบลคลองพลู (โรงเรียนวัดคลองพลู)