ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นและจุดเน้นนโยบายเร่งด่วน (Quick win) ประจำปี พ.ศ.2567

เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นและจุดเน้นนโยบายเร่งด่วน (Quick win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สพป.จันทบุรี เขต 2 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 การจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานทั้ง 4 ด้านของฏรงเรียนวัดบางชัน และโรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง (โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ) อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งให้ขวัญกำลังใจกับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่