ลงพื้นที่ติดตามนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการพาน้องกลับมาเรียน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้

     วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางอารีย์ หาญสมศักดิ์กุล ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ และติดตาม นโยบายของ สพป.จันทบุรี เขต 2 โรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน จำนวน 4 โรงเรียน โรงเรียนบ้านแหลม โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ โรงเรียนบ้านคลองตาคง และโรงเรียนวัดทับไทร ในการนี้ได้แจ้งนโยบายและจุดเน้นรวมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครู