ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยม

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น./ นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 นำคณะลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ณ โรงเรียนบ้านคลองตาคง