ลงพื้นที่ นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้งบประมาณและการดำเนินงานโครงการโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่เกาะ)

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 / เวลา 08.00 น./ ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 นางสาวสากล เภรีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ นายพิรุณ แพทย์อุดม ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ นิเทศ กำกับ ติดตาม การใช้งบประมาณและการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ โรงเรียนบ้านท่าขาหย่างและโรงเรียนวัดบางชัน ในการนี้ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง