วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา-ธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช