0
โรงเรียนในสังกัด
0
ผู้บริหารโรงเรียน
0
ข้าราชการครู
0
นักเรียนในสังกัด
0
บุคลากร สพป.จบ.2

ข่าวสารและกิจกรรม

  • ประกาศเจตจำนงสุจริตงดรับ-งดให้ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
    – ฉบับภาษาไทย
    – English version
  • เจตจำนงต่อต้านการทุจริต
    – ฉบับภาษาไทย
    – English version

– แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
– การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
– เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ
– การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
– การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
– การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
– การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
– รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
– มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่
– อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา
– การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
– การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2561
– คำสั่งมอบหมายงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– กฎหมายการศึกษา
– สรุปกฎหมายเกี่ยวกับภารกิจจัดการศึกษา

– คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
– คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มือขั้นตอนการให้บริการ)
– คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มือการให้บริการของกลุ่มงาน)
– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
– รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
– แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี 2565
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2565
– รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการจัดการศึกษา
– รายงานการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2564

– แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565
– รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
– รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
– ผลการดำเนินงานกำกับติดตามโครงการ

– แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ
– ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
– สรุปผลและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
– รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

– นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
– การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
– หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รอบรั้วศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
สถิติการเข้าใช้งาน 417864