อบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาจิต สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด สำหรับผู้บริหารรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2566

 วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เข้าร่วมโครงการพัฒนาจิต สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด สำหรับผู้บริหาร รุ่น 2 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน              รวมจำนวนทั้งสิ้น 90 คน เพื่อพัฒนาจิตประพฤติปฏิบัติด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม อย่างมีสติปัญญาเป็นผู้ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกรับผิดชอบในงานที่ทำอย่างถูกต้อง ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2566 โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็นเป็นพระวิทยากร ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น ตำบลห้วยซ้อ อำเภเชียงของ จังหวัดเชียงราย