อบรมพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ สร้างคนดีให้บ้านเมือง โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (โรงเรียนวัดบางสระเก้า)