อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี (โรงเรียนบ้านซับตารี)