เข้ารับการประเมินการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก รอบที่ 2 (การประเมินเชิงประจักษ์)

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ นางสาวสากล เภรีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้ารับการประเมินการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก รอบที่ 2 (การประเมินเชิงประจักษ์) ผ่านระบบออนไลน์ และได้รับเกียรติจากผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้จังหวัดจันทบุรี ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู เข้าร่วมรับฟังการประเมิน
ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2