เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางามตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางามตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) โดยมีคณะกรรมการประเมินฯ ดังนี้ ดร.วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ประธานกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านติดตามและตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. พร้อมด้วย นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ กรรมการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ข้าราชการบำนาญ อดีต ผอ.สพท. เชี่ยวชาญ เป็นคณะกรรมการ นางสาวอัจจิมา รัตนาจารย์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพร.สพฐ. เลขานุการคณะกรรมการ และนางสาวทิพยาภรณ์ พูนพานิช นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพร.สพฐ.ผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะ ได้มาร่วมรับฟังการประเมินดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2