เข้าร่วม โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นปี 2566 (โรงเรียนวัดกะทิง)