เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมพิจารณาผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566