เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2566 คณะกรรมการประชุมพิจารณาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ให้กับโรงเรียนในสังกัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566