เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566