คำอธิบาย ให้ท่านกรอกข้อมูลตามที่กำหนด ดังนี้  (ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ)

 1. ช่อง “เรื่อง”  : ให้กรอกเรื่องที่ต้องการร้องเรียน
 2. ช่อง “เรียน”  : ให้เลือก ผู้อำนวยการ สพป. จันทบุรี เขต 2
 3. ช่อง “เลขที่บัตรประชาชน”  : กรอกเลขที่บัตรประชาชนของผู้ร้องเรียน
 4. ช่อง “ชื่อ-นามสกุล”  : กรอกชื่อ นามสกุล จริงของผู้ร้องเรียน
 5. ช่อง “เนื้อหา” : เขียนรายละเอียดของการร้องเรียน เช่น ชื่อผู้ที่ถูกร้องเรียน (กรณีที่ทราบ) วัน เวลา สถานที่ และพฤติการณ์แห่งการกระทำ โดยลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง พยานหลักฐานประกอบเท่าที่มี
 6. ช่อง “อีเมล์” กรุณากรอกอีเมล์ของผู้ร้องเรียน เพื่อจะได้ติดต่อกลับ หากไม่มีไม่ต้องกรอก
 7. ช่อง “เบอร์โทรศัพท์” กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้
 8. ช่อง “ที่อยู่” กรอกที่อยู่ปัจจุบันของผู้ร้องเรียน
 9. ช่อง “ไฟล์แนบ” หากมีเอกสารประกอบการร้องเรียน (พยานหลักฐาน)ให้ แนบไฟล์เอกสาร
 10. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กด “ส่ง”
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
ให้กรอกเรื่องที่ต้องการร้องเรียน
เรียน
กรอกเลขที่บัตรประชาชนของผู้ร้องเรียน
ชื่อ-นามสกุล
กรอก ชื่อ นามสกุล จริงของผู้ร้องเรียน
ให้เเขียนรายละเอียดของการร้องเรียน เช่น ชื่อผู้ที่ถูกร้องเรียน(กรณีทีทราบ) วัน เวลา สถานที่ และพฤติการณ์แห่งการกระทำ โดยลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง พยานหลักฐานประกอบเท่าที่มี เป็นต้น
E-Mail
กรุณากรอกอีเมล์ของผู้ร้องเรียน เพื่อใช้ในการติดต่อกลับ หากไม่มีไม่ต้องกรอก
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้
กรอกที่อยู่ปัจจุบันของผู้ร้องเรียน
Drag and drop files here or
Max File Size: 10 MB
หากมีเอกสารประกอบการร้องเรียน (พยานหลักฐาน)ให้คลิก ไฟล์แนบ แล้วแนบเอกสาร

หมายเหตุ

 1. การร้องเรียนเมื่อกรอกข้อมูลแล้วจะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
 2. บุคลากรภายนอกสามารถแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียนเป็นความลับและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ