O๓๙แนวทางการประพฤติปฏิบัติตามของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา