โครงการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในสถานศึกษา