โครงการลูกเสือชายแดน ประจำปี 2566 (โรงเรียนวัดมาบไผ่)