โครงการส่งเสริมความเสมอภาค และสร้างโอกาสทางการศึกษา กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน