โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพงานจับประดับผ้าและดอกไม่สู่งานอาชีพในอนาคต (โรงเรียนบ้านนาสนาดส์)