ชันโรงพัฒนาทักษะการอ่านเขียน ด้วย STREAM Education (คุณครูปัณฑิตา บัวศิริพันธุ์) โรงเรียนบ้านมะขามสรร (สาครมะขามราษฎ์)