Author name: ผอ.สพป.จบ2

ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดครั้งที่ 2/2567

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น./ นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/2567 เพื่อมอบนโยบายตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ ดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศคศึกษา เข้าร่วมการประชุม ในการนี้ก่อนเริ่มการประชุมได้มีการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร และแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่จำนวน 18 คน ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2

ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดครั้งที่ 2/2567 Read More »

ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเสวนา “สกสค.พบเพื่อนครู” เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาแนวทางแก้ไขหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเสวนา “สกสค.พบเพื่อนครู” เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหา แนวทางแก้ไขหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเสวนา “สกสค.พบเพื่อนครู” เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาแนวทางแก้ไขหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read More »

ประชุมชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษา (ใบงานและความรู้)และสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV)โรงเรียนขนาดเล็ก ผ่านระบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป จันทบุรี เขต 2 นางกาญจนา นิยมนา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ประชุมชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษา (ใบงานและความรู้) และสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 23 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2

ประชุมชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษา (ใบงานและความรู้)และสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV)โรงเรียนขนาดเล็ก ผ่านระบบออนไลน์ Read More »

รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป จันทบุรี เขต 2 ได้ร่วมต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2

รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 Read More »

ประชุมการติดตาม การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน Pisa ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดรไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป จันทบุรี เขต 2 และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมการติดตาม การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน Pisa ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2

ประชุมการติดตาม การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน Pisa ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์ Read More »

รับรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี รับรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยมี ดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับฯ และผู้ได้รับการคัดเลือกฯ เข้ารายงานตัว จำนวน 12 ราย ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2

รับรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา Read More »

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพม.ร้อยเอ็ด

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นำคณะโดย ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพม.ร้อยเอ็ด Read More »

สพป.จันทบุรี เขต 2ร่วมรับชมพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. / นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วยในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 เข้าร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.” และประชุมรองผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม/หน่วย เพื่อแจ้งข้อราชการ และร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2

สพป.จันทบุรี เขต 2ร่วมรับชมพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. Read More »

ร่วมพิธีฯ รับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง”

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.30 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ รับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา”วัง” ณ ห้องประชุม ดี สพป.จันทบุรี เขต 2

ร่วมพิธีฯ รับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2567สำหรับผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลนีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2567 โดยมี ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป จันทบุรี เขต 2 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2567สำหรับผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน Read More »