Author name: กล่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

การนิเทศ ติดตาม วัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว บ้านเรียน กิตติพิชญ์

การนิเทศ ติดตาม วัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว บ้านเรียน กิตติพิชญ์ Read More »

การนิเทศ ติดตาม วัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว บ้านเรียน อ้อมกอดขุนเขา

การนิเทศ ติดตาม วัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว บ้านเรียน อ้อมกอดขุนเขา Read More »

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น/นโยบายเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสพป.จันทบุรี เขต 2

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น/นโยบายเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสพป.จันทบุรี เขต 2 Read More »

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12 Read More »

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น/นโยบายเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสพป.จันทบุรี เขต 2

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น/นโยบายเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสพป.จันทบุรี เขต 2 Read More »

ร่วมสังเกตการณ์การศึกษาดูงานของนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ร่วมสังเกตการณ์การศึกษาดูงานของนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »

กิจกรรมพัฒนาความสามารถผู้เรียน ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

กิจกรรมพัฒนาความสามารถผู้เรียน ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ Read More »