ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคันโดยใช้“ SABAI MODEL” โรงเรียนบ้านเขาทอง 

2. กระบวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต การเสริมสร้างความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียน ด้วย นวัตกรรม  “ลูกทะเล (LOOK TA  LE)” ๓ ดี โมเดล โรงเรียนวัดตะปอนน้อย