การเงิน

โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ

โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ Read More »

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2566 คณะกรรมการประชุมพิจารณาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ให้กับโรงเรียนในสังกัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2566 คณะกรรมการประชุมพิจารณาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ให้กับโรงเรียนในสังกัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Read More »

คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน

คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน Read More »

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมพิจารณาผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมพิจารณาผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Read More »

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 Read More »

เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 กำหนดขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 กำหนดขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Read More »