นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ประชุมชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษา (ใบงานและความรู้)และสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV)โรงเรียนขนาดเล็ก ผ่านระบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป จันทบุรี เขต 2 นางกาญจนา นิยมนา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ประชุมชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษา (ใบงานและความรู้) และสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 23 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2

ประชุมชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษา (ใบงานและความรู้)และสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV)โรงเรียนขนาดเล็ก ผ่านระบบออนไลน์ Read More »

กิจกรรมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ปีการศึกษา 2566 Read More »

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 อำเภอสอยดาว

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 อำเภอสอยดาว Read More »

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 อำเภอโป่งน้ำร้อน

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 อำเภอโป่งน้ำร้อน Read More »

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 อำเภอแหลมสิงห์

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 อำเภอแหลมสิงห์ Read More »

การส่งมอบแบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การส่งมอบแบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Read More »

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 Read More »

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เเละนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เเละนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) Read More »