ตรวจสอบภายใน

การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ Read More »

การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน – จ้างเหมาปรุงสำเร็จ

การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน – จ้างเหมาปรุงสำเร็จ Read More »

การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน – จัดซื้อวัตถุดิบเอง จ้างแม่ครัวปรุงอาหาร

การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน – จัดซื้อวัตถุดิบเอง จ้างแม่ครัวปรุงอาหาร Read More »

การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน – จัดซื้อวัตถุดิบเอง

การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน – จัดซื้อวัตถุดิบเอง Read More »

แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา

แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา Read More »