ส่งเสริมการศึกษาทางไกล

การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 26 กันยายน 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้มอบหมายให้ นางใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ พร้อมด้วย นางสาวสุนทรี สุวรรณวงศ์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ DLICT เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดจันทบุรี และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการและรับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมมณีจันท์ 1 โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และ ICT Support Team ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อนำเสนอผลงานการออกแบบและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่ ให้ทันสมัยง่ายต่อการใช้งานและให้บริการผู้เข้าใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ ณ ห้องประชุมดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

การประชุมทางไกลผ่านระบบสื่อสารสองทาง (Video Conference)

เมื่อ วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ได้มอบหมายให้ นายธนพล นาเลาห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนา
และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นางกาญจนา นิยมนา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรด้าน ICT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการประยุกต์ใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อจัดการเรียนรู้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้มีการประชุมทางไกลผ่านระบบสื่อสารสองทาง (Video Conference) ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2

ประชุมคณะกรรมการ ICT Support Team ของ สพป.จันทบุรี เขต 2

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ICT Support Team ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อกำหนดแนวทางและขับเคลื่อน ในการพัฒนาเว็บไซต์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ให้ทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ โดยมี นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมดี