ข่าวจาก ผอ.เขตพื้นที่

ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จบ 2 และคณะกรรมการสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตระยอง (ธนาคารออมสิน) และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ.OBEC ONE TEAM ตำแหน่ง ผอ.สพท.และ รอง ผอ.สพท

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ และความเป็นผู้นำสำหรับตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารสูงสุด ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และคณะบุคคลากรกลุ่มส่งเริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีศพและมอบเงินช่วยเหลือโครงการวันละ 1 บาท ปาดน้ำตา จำนวน 2,000 บาท ให้แก่ครอบครัว ด.ช.ณัฐชัย บังเกิด ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม ณ โรงเรียนวัดหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ลงพื้นที่เฝ้าระวังเหตุไม่พึงประสงค์ ป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ตามจุดเสี่ยงและสถานที่ต่าง

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และคณะได้ออกตรวจลงพื้นที่เฝ้าระวังเหตุไม่พึงประสงค์ ป้องกันปัญหายาเสพติด และพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ตามจุดเสี่ยงและสถานที่ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีนักเรียน นักศึกษา ไปรวมตัวกันในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ ณ โรงเรียนวัดหนองชิ่ม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ งามขจรกลกิจ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกำกับติดตามโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมโรงเรียน พสน. การรับนักเรียนปีการศึกษา 2567 ความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดมะทาย สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2

ลงพื้นที่ตรวจเยียมสนามสอบ นิเทศ ติดตาม การสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศ ติดตาม การสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนวัดหนองชิ่ม ในการนี้ขอขอบคุณคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ที่ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างยิ่ง

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(1 เมษายน 2567) ครั้งที่ 1/2567

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น./นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1 เมษายน 2567) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2

การรับ – ส่ง ข้อสอบการประมินความสามมารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมคณะดำเนินการรับ-ส่งข้อสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ประกอบด้วย โรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองชิ่ม โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนบ้านจันทเขลม โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน โรงเรียนบ้านประตง และโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้แก่ โรงเรียนตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ โรงเรียนตชด.บ้านคลองมะลิ และโรงเรียนตชด.บ้านน้ำแดง ณ สพป.จันทบุรี เขต 2

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NETชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 นำคณะออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านมะขามและสนามสอบโรงเรียนพลิ้ว

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 นำคณะออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองสลุด

พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2576 เวลา 08.00 น./นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย ในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 เข้าร่วมรับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. และประชุมทีมผู้บริหารเพื่อแจ้งข้อราชการและร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2