นโยบายและแผน

การประชุมพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายวุฒิชัย ไกรวิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 15 ศูนย์เครือข่าย และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

การประชุมพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 Read More »

การลงพื้นที่ พิจารณาคำของบประมาณเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2568 – 2570)

เมื่อวันพุธที่  6  กันยายน  2566  ดร.ศิวะทัศน์   สุขสุวรรณ   ผอ.สพป.จบ.2ได้มอบหมายให้ นางสาวนารีรัตน์  เอกศิริ รอง ผอ.สพป.จบ.2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่พิจารณาคำของบประมาณเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2568 – 2570) ณ โรงเรียนในอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

การลงพื้นที่ พิจารณาคำของบประมาณเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2568 – 2570) Read More »

การลงพื้นที่ พิจารณาคำของบประมาณเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาอาคารและสิ่งก่อสร้างระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2568 – 2570)

เมื่อวันจันทร์ที่  4  กันยายน  2566  ดร.ศิวะทัศน์   สุขสุวรรณ   ผอ.สพป.จบ.2ได้มอบหมายให้ นางสาวนารีรัตน์  เอกศิริ รอง ผอ.สพป.จบ.2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่พิจารณาคำของบประมาณเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนา    โครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2568 – 2570) ณ โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขลุงศิขริน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

การลงพื้นที่ พิจารณาคำของบประมาณเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาอาคารและสิ่งก่อสร้างระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2568 – 2570) Read More »

การลงพื้นที่ พิจารณาคำของบประมาณเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2568 – 2570)

วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2566 ดร.ศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ  ผอ.สพป.จบ.2  ได้มอบหมายให้ นางสาวนารีรัตน์  เอกศิริ รอง ผอ.สพป.จบ.2 พร้อมด้วยบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ พิจารณาคำของบประมาณเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี  (พ.ศ. 2568 – 2570)  ณ โรงเรียนในอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

การลงพื้นที่ พิจารณาคำของบประมาณเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2568 – 2570) Read More »

การลงพื้นที่ พิจารณาคำของบประมาณเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาอาคารและสิ่งก่อสร้างระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2568 – 2570)

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ดร.ศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ  ผอ.สพป.จบ.2 ได้มอบหมายให้ นางสาวนารีรัตน์  เอกศิริ รอง ผอ.สพป.จบ.2 พร้อมด้วยบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ พิจารณาคำของบประมาณเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2568 – 2570)  ณ โรงเรียนในอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

การลงพื้นที่ พิจารณาคำของบประมาณเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาอาคารและสิ่งก่อสร้างระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2568 – 2570) Read More »

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 2

เมื่อ วันอังคารที่  22  สิงหาคม 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้มอบหมายให้ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 9 พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 2 Read More »

ลงพื้นที่ ตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนมิตรภาพ 20

เมื่อ วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 ดร.ศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้มอบหมายให้ นางสาวนารีรัตน์  เอกศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ ตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)  ณ โรงเรียนมิตรภาพ 20 อ. ขลุง จ.จันทบุรี

ลงพื้นที่ ตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนมิตรภาพ 20 Read More »

การตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของสถานศึกษาที่มีนักเรียนประจำพักนอน นอกเขตพื้นที่บริการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของ สพป.จันทบุรี เขต 2

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร. ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการ สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้มอบหมายให้ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ รองผู้อำนวยการ สพป.จันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ได้ลงพื้นที่ เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนประจำพักนอน นอกเขตพื้นที่บริการ ให้มีความถูกต้อง สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนวัดตะปอนน้อย อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

การตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของสถานศึกษาที่มีนักเรียนประจำพักนอน นอกเขตพื้นที่บริการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของ สพป.จันทบุรี เขต 2 Read More »

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »