เข้าร่วมการอบรม ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)