ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้าง

 • ข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
 • ข้อมูลของผู้บริหาร
 • อำนาจและหน้าที่ สพป.จันทบุรี เขต 2 
 • ข้อมูลการติดต่อ สพป.จันทบุรี เขต 2

การประชาสัมพันธ์

 • ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ
 • QR code แบบวัด EIT สำหรับผู้รับบริการ สพป.จันทบุรี เขต 2
 •  ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2567

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 • ช่องทางการสอบถามข้อมูล

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

แผนการดำเนินภารกิจ สพป.จันทบุรี เขต 2 (ระยะมากกว่า 1 ปี)

 • ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
 • ป้าหมาย
 • ตัวชี้วัด

แผนการดำเนินงานตามภารกิจของ สพป.จันทบุรี เขต2 ประจำปี พ.ศ. 2567

 • โครงการหรือกิจกรรม
 •  ผลผลิตของโครงการหรือกิจกรรม
 • งบประมาณที่ใช้
 • ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567
 • ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/
 • กิจกรรม

การปฏิบัติงาน

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง