Kick – Off โครงการสุขาดี มีความสุขผ่านระบบ Zoom Meeting

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.
      นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์​ งามขจรกุลกิจ ดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ รอง​ ผอ.สพป​. จันทบุรี เขต 2 ส.ต.ท. เทอดนรินทร์​ อุปลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะหาด นายประวีร์ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกะทิง นางสุภาภรณ์ อุ้ยนอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เจ้าหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการ และครู โรงเรียนบ้านเนินมะหาด ร่วมพิธีเปิดโครงการ “สุขาดี มีความสุข” เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนในสังกัด ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้ บำรุง ดูแล และรักษาห้องน้ำอย่างถูกวิธี ได้มีห้องน้ำโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะเสริมสร้างความปลอดภัยต่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียนส่งผลให้เรียนดี มีความสุข ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ และรู้จักการใช้ บำรุง ดูแล และรักษาห้องน้ำอย่างถูกวิธี
     ซึ่งโครงการ “สุขาดี มีความสุข” Kick-off พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านระบบ Zoom meeting โดยสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านเนินมะหาด อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี