พิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566